Családi pótlék igénylése

Akinek kiskorú gyermeke van, családi pótlékra jogosult


PONTOSABBAN:

1. A vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték,

– a még nem tanköteles;
– tankötelezettsége megszűnéséig a tanköteles
– az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató

saját háztartásában nevelt gyermekre tekintettel.

Az ellátás annak a tanévnek a végéig jár, (június 30.)  amelynek időtartama alatt a gyermek betölti a 23. életévét.

2010. augusztus 31-től életbe lépő változás, hogy a már nem tanköteles, középiskolában tanulmányokat folytató tanuló után a családi pótlék annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amely évben a huszadik életévét betölti.

2. A vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel.

3. A szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel.

Saját jogán családi pótlékra jogosult:

– A tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, feltéve, ha utána tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak.
– A közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, nagykorú személy, annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét,
TOVÁBBÁ

– akinek mindkét szülője elhunyt,
– akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
– aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
– akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
– aki a szülővel nem él egy háztartásban

A családi pótlék (havi ellátás) összege 2010-ben:

– Egy gyermekes család esetén: 12 200.- Ft
– Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén: 13 700.- Ft
– Két gyermekes család esetén (gyermekenként): 13 300.- Ft
– Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként): 14 800.- Ft
– Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként): 16 000.- Ft
– Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként): 17 000.- Ft
– Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén: 23 300.- Ft
– Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén: 25 900.- Ft
– Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos nagykorú felnőtt esetén: 20 300.- Ft
– Gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél, hivatásos nevelő-szülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén:  14 800.- Ft

Hol kell igényelni a családi pótlékot?

2008. január 1-től az ellátás igénylését a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához, vagy annak kirendeltségéhez (családtámogatási és szociális ellátási iroda) kell benyújtani.

A fentiektől eltérően, néhány munkáltató esetében továbbra is működik családtámogatási kifizetőhely, melyek a következők: Országos Rendőr-főkapitányság, a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok, az ORFK Köztársasági Őrezred, a Nemzeti Nyomozóiroda, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, az Országgyűlés Hivatala. Amennyiben a jogosult e szerveknél áll foglalkoztatásban, akkor igénybejelentését hozzájuk kell benyújtani.

Mely időponttól jár az ellátás? Visszamenőleg megállípítható-e?

Az ellátás kezdete egybe esik a kérelem benyújtásának napjával, – amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak.  Visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától lehet az ellátásban részesülni, természetesen csak akkor, ha ebben az időpontban már fennálltak a jogosultsági feltételek.

Szükséges okmányok az igénybejelentéshez:

– A családi pótlékra vonatkozó igényt a “Kérelem családi pótlék megállapítására” című nyomtatványon kell benyújtani. (Kivételt képeznek a 2. és 3. pontban részletezett jogosultaknak, akik igénybejelentésüket, a “Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén” című formanyomtatványon tehetik meg.) Saját jogú családi pótlék igénylést, a “Kérelem saját jogú családi pótlék megállapítására” című nyomtatványon lehet benyújtani.
– Az igénylő személyazonosító igazolványa és lakcímnyilvántartó kártyája
– A gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata

– Az igénylő és a gyermek(ek) TAJ- kártyája
– Közoktatási intézményben tanulók jogviszony fennállását, minden év szeptember 30-ig – az igényelbíráló szerv felhívására – igazolni kell. A folyósító szerv az igénylő számára eljuttatja az  “Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról” című formanyomtatványt, melyet a közoktatási intézmény vezetője tölt ki, majd a kitöltött dokumentumot, legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül vissza kell juttatni a folyósító szervnek.

– Ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság igazolásához az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolást is be kell nyújtani.

– Az egyedülálló esetén, az egyedülállóság tényét az igénybejelentő lapon kell igazolni. (Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.)

– Ha az igénylő a nevelésbe vett gyermeket saját háztartásában nevelőszülőként, vagy hivatásos nevelőszülőként gondozza, csatolnia kell a gyámhivatalnak a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős határozatát.

– Amennyiben az igénylő gyám, a gyámhivatalnak a gyám kirendeléséről szóló jogerős határozatát.

Melyik szülő igényelje a családi pótlékot?

A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igényelheti a családi pótlékot, együttes nyilatkozattétel mellett. Ugyanazon gyermek után természetesen csak az egyik szülőt illeti meg családi pótlék. Több gyermek esetén külön-külön is igényelhetik az ellátást.

Ez is érdekelhet: